عوارض خروج از کشور

عوارض خروج از کشور

هر مسافر (حتی افراد زیر ۲ سال) هنگام خروج از کشور باید مبلغی را بعنوان عوارض خروج از کشور پرداخت نماید. مبلغ عوارض برای خروج از مرزهای هوایی ۷۵۰،۰۰۰ریال وبرای هر مسافر زمینی و دریایی ۱۱۰،۰۰۰ریال می باشد, که باید قبل از سفر در یکی از شعبات بانک ملی پرداخت شود و قبض آن میبایستی همراه پاسپورت در هنگام خروج به قسمت گذرنامه ارائه گردد.
نکته ۱ : تعدد مسافرت و سن تاثیری در مبلغ عوارض ندارد.
نکته ۲ :سفرهای زیارتی شامل ۵۰ درصد تخفیف در پرداخت عوارض می باشد.
نکته ۳ : دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت , خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی , دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور)دارندگان اجازه خروج دانشجوئی( بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند, دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقالب اسالمی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند , همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی, از پرداخت عوارض خروج از کشور مستثنی هستند.

 

برای پرداخت عوارض خروج از کشور اینجا کلیک کنید.